Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας https://stellartravels.gr/ και εν γένει του διαδικτυακού τόπου (website) της STELLAR TRAVELS. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της, του παρεχόμενου ενημερωτικού υλικού και των υπηρεσιών.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η διάδοση και γενικότερα η χρήση των πληροφοριών καθώς και υπηρεσιών της (STELLAR TRAVELS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.) από τους επισκέπτες-χρήστες του για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την προσωπική χρήση. Για τυχόν χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για εμπορικό σκοπό απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα παραπομπής των χρηστών μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η περιήγηση στους οποίους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο, φωτογραφίες έργων κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση, μεταφόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ως μοναδικού δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την {διακριτικός τίτλος της εταιρείας} ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει ή προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων-συνεργαζόμενων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά από την χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.