Προσωπικά δεδομένα

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνουμε τους χρήστες για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την εταιρεία κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν του χρήστες της ιστοσελίδας και είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν. Τα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό και αφού προηγουμένως ο χρήστης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, εθνικότητα, προσωπική/οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, τραπεζικά στοιχεία και στοιχεία πληρωμών σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. κλπ), δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας (κατοικία – ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ) και στοιχεία (online) δραστηριότητας χρήστη.

Η Εταιρεία, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα, για χρονικό διάστημα 5 ετών. Σε περίπτωση δεδομένων επικοινωνίας η δήλωση συγκατάθεσής του χρήστη τηρείται για όσο χρονικό διάστημα δεν ανακαλείτε.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων της ή/και των εταιρειών που ανήκουν ή θα ανήκουν στον ίδιο με αυτήν «όμιλο» επιχειρήσεων, μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών είτε – κατ’ εντολή και για λογαριασμό μας – από εξωτερικούς συνεργάτες που θα ενεργούν ως «εκτελούντες την επεξεργασία» (ενδεικτικά αναφέρονται οικονομικοί σύμβουλοι – λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.λ.π.), οι οποίοι έχουν δεσμευτεί απέναντί στην εταιρεία για την τήρηση εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας και για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνον για τους σκοπούς που αυτά έχουν παρασχεθεί.

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της μέσω cookies για την χρήση των οποίων, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ειδοποιείται ο χρήστης από την ιστοσελίδα ώστε είτε να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται ο χρήστης να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις σελίδες αυτές.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσει ή να τα συμπληρώσει ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να άρει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων του. Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ιστοσελίδα είτε με αποστολή σχετικού αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου travels@stellartravels.gr.

Cookies

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της μέσω cookies για την χρήση των οποίων, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ειδοποιείται ο χρήστης από την ιστοσελίδα ώστε είτε να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται ο χρήστης να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις σελίδες αυτές.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να έχει πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσει ή να τα συμπληρώσει ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή τους, να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να άρει τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων του. Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην ιστοσελίδα είτε με αποστολή σχετικού αιτήματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου travels@stellartravels.gr.